Activiteitenverslag

Inleiding

Het Aquinohuis heeft tot doel het bevorderen van welzijn en participatie van de inwoners van Bergeijk. Het Aquinohuis stelt hiertoe huisvesting en ondersteuning beschikbaar voor organisaties, groeperingen en initiatieven op het terrein van:  sociale contacten, arbeidsparticipatie, re-integratie, dagbesteding, zelfhulp, armoedebestrijding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, hulpverlening en educatie.

De huidige activiteiten in het Aquinohuis zijn onder andere: inloop mantelzorgers, recyclers, repaircafé, voedselbank, kringloopwinkel, creatieve ontmoeting, inloophuis, jongerenmiddag, samen aan tafel, zelfhulpgroepen, taalcafé, digitaalhuis, vraag/aanbod vrijwilligers, klus- en vervoersdiensten en thema-avonden.

Inmiddels maken ruim 15 organisaties gebruik van het Aquinohuis en wekelijks komen er ruim 1000 bezoekers en deelnemers. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn onder meer: Vluchtelingenwerk Bergeijk, Kringloop de Kempen, Reclassering Nederland, Voedselbank Bergeijk, Bibliotheek De Kempen, Cordaat welzijn, Buurtzorg Bergeijk, KempenPlus, Stavoor, Werkzin, Vrijwilligers Organisatie Bergeijk, Summacollege, Lumens, Oktober en GGZe/De Boei.

Het bestuur telt momenteel 4 leden en heeft 2 personeelsleden in dienstverband, te weten een manager/relatiemanager en een beheerder/werkbegeleider. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers actief, zijn er een groot aantal stagiaires en hebben we een tiental re-integratieplaatsen.

Reguliere werkzaamheden in 2019

De reguliere activiteiten van de Stichting Aquinohuis betroffen onder meer:

 • verhuur cq beschikbaar stellen van ruimten;
 • beheerdersstaken zoals dagelijks onderhoud en schoonmaak;
 • gastheertaken zoals opvang en begeleiding van bezoekers;
 • coaching van vrijwilligers, stagiaires en mensen re-integratietrajecten;
 • toezien op veiligheid en hygiëne;
 • realiseren van dwarsverbanden en gezamenlijke activiteiten met alle gebruikers/instellingen;
 • ondersteunen en begeleiden van nieuwe initiatieven;
 • aanspreekpunt voor partners, organisaties en instellingen.

Specifieke activiteiten in 2019

Het Aquinohuis dient te voldoen aan tal van eisen die gesteld worden op het terrein van arbeidsomstandigheden (o.a. EHBO), veiligheid (o.a. BHV) en gezondheid. Hiervoor moeten cursussen gevolgd worden en dienen (nood)plannen opgesteld te worden en steeds geactualiseerd te worden. Het afgelopen jaar werden de volgende cursussen gevolgd:

 • BHV (bedrijfshulpverlening)
 • EHBO (gebruik van de EAD)
 • Brandveiligheidsoefeningen (samen met de brandweer)

Het gebouw betreft een oud schoolgebouw waar zich steeds nieuwe onderhoudswerkzaamheden aandienen. Hiervoor is (ook in verband met veiligheid, gezondheid en brandpreventie) met tal van partijen overleg noodzakelijk om een adequate voorziening te houden. De volgende activiteiten werden ondernomen:

 • Overleg met de gemeente over noodzakelijk onderhoud
 • Aanpassen van het was- en opslaglokaal
 • Toegankelijkheidsverbeteringen

Naast haar functie als facilitaire dienstverlener heeft het Aquinohuis ook tot taak om met de zorg- en welzijnsorganisaties als professionele partner die mee te denken en mee te doen in het versterken en realiseren van elkaars doelstelling. Zo participeerde het Aquinohuis in onder andere in:

 • het lokale Veiligheidsoverleg;
 • de stuurgroep Zorg en welzijn ’t Hof;
 • de werkgroep Dementievriendelijke gemeente;
 • de stuurgroep en werkgroep ten behoeve van een MBO-zorgopleiding
 • Gemeentelijk Armoede overleg

Daarnaast werd uitvoering gegeven aan het werkplan van 2019, onder meer:

 • periodiek gebruikersoverleg;
 • buurtontmoetingsdag;
 • vrijwilligersdag;
 • avondwandel 2-daagse;
 • internationale vrouwendag;
 • educatieve thema-avonden;
 • Aquino-Doet-Dag.