Algemeen

Inleiding

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-Status (afgegeven door de rijksoverheid) geldt voor schenkingen en testamentaire verkrijgingen en biedt fiscale voordelen voor schenker en/of ontvanger. De fiscale voordelen zijn dat de schenker het bedrag van de schenking als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. De verkrijgende partij, die in principe belastingplichtig is, geniet ook vrijstellingen. Hierdoor kan een groter bedrag aan het beoogde doel worden besteed. Sommige fondsen in Nederland stellen als voorwaarde, bij een verzoek tot financiële steun, dat de stichting een ANBI-status heeft.

Verder stelt de rijksoverheid hoge eisen aan instellingen met een ANBI-Status met betrekking onder meer: doelstelling, integriteit en beloning van bestuurders, besteding van gelden, beloning van personeel enz. Een van de verplichtingen in het kader van ANBI is het via de website openbaar publiceren van gegevens over de instelling. Hieronder worden deze gegeven vermeld.

Algemene gegevens over het Aquinohuis

In het kader van de publicatieplicht voor de ANBI-erkenning dienen naast doelstellingen, beleidsplan, activiteitenverslag en financiële verantwoording (allen bijgevoegd) ook een aantal overige algemene gegevens gepubliceerd te worden, te weten:

– Naam van de instelling: Stichting Aquinohuis
– Adres: Dokter Rauppstraat 52, 5571 CH, Bergeijk
– Website: www.aquinohuis.nl en mailadres: info@aquinohuis.nl
– Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: RSIN 8585 74 160
– Bestuur bestaat uit 4 personen, te weten: voorzitter A. Czech, secretaris J. van Hoeckel, penningmeester G. Bakker en lid D. Hoeks
– De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en hebben allen bij benoeming een recente VOG-verklaring (Verklaring omtrent gedrag) overlegd.
– De personeelsleden zijn: manager: Fons van Hove en de beheerder/gastvrouw Helma Willems van Weert
– De CAO Sociaal Werk is van toepassing de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Zij zijn derhalve wat salaris betreft ingeschaald conform genoemde CAO.
– In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij ontbinding van de stichting het batig saldo ten goede zal komen aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting.