Beleidsplan

Inleiding

Naast haar functie als facilitaire dienstverlener wordt het Aquinohuis door de zorg- en welzijnsorganisaties ook gewaardeerd als professionele partner die meedenkt en meedoet in het versterken en realiseren van elkaars doelstelling. Zo participeert het Aquinohuis in onder andere: het lokale Veiligheidsoverleg, in de stuurgroep Zorg en welzijn ’t Hof, het gemeentelijk Armoede Overleg en in de werkgroep Dementievriendelijke gemeente.

Het Aquinohuis dient te voldoen aan tal van eisen die gesteld worden op het terrein van arbeidsomstandigheden (o.a. EHBO), veiligheid (o.a. BHV) en gezondheid. Hiervoor moeten cursussen gevolgd worden en dienen (nood)plannen opgesteld te worden en steeds geactualiseerd te worden. Het gebouw betreft een oud schoolgebouw waar zich steeds nieuwe onderhoudswerkzaamheden aandienen. Hiervoor is (ook in verband met veiligheid, gezondheid en brandpreventie) met tal van partijen overleg noodzakelijk om een adequate voorziening te houden.

Reguliere werkzaamheden

De reguliere activiteiten van de Stichting Aquinohuis betreffen onder meer:

 • verhuur c.q. beschikbaar stellen van ruimten;
 • beheerderstaken zoals dagelijks onderhoud en schoonmaak;
 • gastheertaken zoals opvang en begeleiding van bezoekers;
 • coaching van vrijwilligers, stagiaires en mensen re-integratietrajecten;
 • toezien op veiligheid en hygiëne;
 • realiseren van dwarsverbanden en gezamenlijke activiteiten met alle gebruikers/instellingen;
 • ondersteunen en begeleiden van nieuwe initiatieven;
 • aanspreekpunt voor partners, organisaties en instellingen.

Speerpunten 2020

Daarnaast heeft het bestuur voor 2020 de volgende speerpunten vastgesteld:

 • Continueren van de succesvolle gezamenlijke activiteiten van het afgelopen jaar zoals: periodiek gebruikersoverleg, buurtontmoetingsdag, vrijwilligersdag , avondwandel 2-daagse,internationale vrouwendag, educatieve thema-avonden en de  Aquino-Doet-Dag.
 • Het gebouw stapsgewijs beter toegankelijkheid maken zodat mensen met lichamelijke beperkingen goed vooruit kunnen bij ons. Ook willen we de balie bij de ingang upgraden en gebouw zo aanpassen dat er maximaal van gebruik kan worden gemaakt voor allerlei activiteiten. Tot slot willen we de ontmoetingszaal opnieuw inrichten zodat deze voor meer activiteiten geschikt wordt.
 • Voor een aantal mensen vormt het Aquinohuis een opstap naar een traject gericht om weer in de samenleving actief aan de slag gaan, het liefst natuurlijk in een betaalde baan. Het Aquinohuis doet op dit moment voor een groot aantal mensen het voorwerk maar wij zouden ook graag een functie willen vervullen in het daadwerkelijk plaatsen en begeleiden van deze mensen naar en in het bedrijfsleven in Bergeijk. Want als je eenmaal goed contact hebt met elkaar kun je dat maar beter duurzaam continueren.
 • We zitten in een voormalig schoolgebouw, we hebben nog ruimte voor met name educatieve activiteiten. We willen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weinig opleiding bij ons een eerste diploma of certificaat kunnen halen. Dit gaan we op haalbaarheid onderzoeken samen met het Summacollege, KempenPlus en gemeente Bergeijk.
 • Een van de kernactiviteiten in het Aquinohuis (Samen aan Tafel) stond onder sterk druk vanwege het vertrek van de vaste uitvoerende partner. Met de gemeente zijn onderhandelingen inmiddels afgerond en is structurele continuering gewaarborgd. Hiermee is zekerheid gecreëerd voor het behoudt van deze voorziening voor met name kwetsbare, veelal alleenstaande oudere, inwoners.