Doelstellingen

Startfase

Met het vrijkomen in 2014 van het gebouw van de voormalige basisschool Sint Thomas van Aquino werd door de gemeente Bergeijk kansen gezien om dit maatschappelijk vastgoed in te zetten om mede de doelen te realiseren van Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Hiermee ontstond een multifunctionele accommodatie waarin diverse partijen samen konden komen om hun bijdrage te leveren aan realisatie van het hoofddoel van het beleid van het sociaal domein: alle inwoners van Bergeijk doen naar eigen vermogen mee aan de samenleving en worden daarbij geholpen waar dat nodig is.

Met de inzet van het gebouw van de voormalige basisschool kon een duurzame sociale infrastructuur worden gerealiseerd. In de gemeentelijke beleidsnotitie hierover werd aangegeven dat het doel was ontmoeting en netwerkvorming te stimuleren tussen vrijwilligers,  professionals en de mensen die ondersteuning nodig  hebben. Door daadwerkelijk fysiek in een gebouw gehuisvest te zijn zouden de kansen op vroegtijdige signalering groter zijn en gezamenlijke aanpak meer voor de hand liggend zijn. Het gebouw zou daarmee de functie krijgen van een inloop- en participatiehuis.

Stichting Aquinohuis

Het Aquinohuis werd in de eerste jaren rechtstreeks ondersteund en bekostigd door de gemeente. Deze taak werd begin 2018 overgenomen door het bestuur van stichting Aquinohuis. De stichting geeft in haar stichtingsakte aan dat zij ten doel heeft  het bevorderen van welzijn van de inwoners van Bergeijk.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door zelf initiatieven te ontwikkelen en door het beschikbaar stellen van huisvesting, ondersteuning en overige faciliteiten in het Aquinohuis voor (non-profit)organisaties, groeperingen en initiatieven van anderen die passen bij de doelstelling van de stichting.

Daarbij wordt gestreefd naar een adequaat en samenhangend aanbod van activiteiten op het terrein van sociale contacten, arbeidsparticipatie, re-integratie, dagbesteding, zelfhulp, armoedebestrijding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, psychosociale hulpverlening, educatie en overige hierop aansluitende activiteiten.

Beleidsplan WMO

In het WMO-beleidsplan van 2019 e.v. van de gemeente Bergeijk werd het Aquinohuis structureel opgenomen. Hierbij werd aangegeven dat de afgelopen jaren is geïnvesteerd in een brede, laagdrempelige voorziening in Bergeijk voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben: het Aquinohuis. Het Aquinohuis (Inloop- en Participatiehuis) biedt hulp en ondersteuning op het gebied van arbeidsintegratie, dagbesteding, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerszorg, psychische hulpvragen etc. Deze mensen worden opgevangen worden in een “warm nest”. Daarbij worden zij erkend in hun problematiek en tegelijk maatschappelijk verder geholpen.

Binnen het Aquinohuis worden vele activiteiten georganiseerd en zijn vele organisaties fysiek gehuisvest. De manier waarop de verschillende maatschappelijke organisaties afgelopen jaren zijn gaan samenwerken is een uniek concept, voornamelijk door de voorwaarde die gesteld wordt aan organisaties: je komt iets halen én je komt iets brengen. Dit maakt het mogelijk dat inwoners op verschillende terreinen en door verschillende organisaties worden ondersteund onder één dak. De inzet van hulp en ondersteuning is hierdoor zeer effectief en doelmatig. Er wordt per individu gekeken wat de mogelijkheden zijn en vervolgens wordt hier naartoe gewerkt: participatie naar vermogen.

Stand van zaken

Het Aquinohuis heeft tot doel het bevorderen van welzijn en participatie van de inwoners van Bergeijk. Het Aquinohuis stelt hiertoe huisvesting en ondersteuning beschikbaar voor organisaties, groeperingen en initiatieven op het terrein van:  sociale contacten, arbeidsparticipatie, re-integratie, dagbesteding, zelfhulp, armoedebestrijding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, hulpverlening en educatie.

De huidige activiteiten in het Aquinohuis zijn onder andere: inloop mantelzorgers, recyclers, repaircafé, voedselbank, kringloopwinkel, creatieve ontmoeting, inloophuis, jongerenmiddag, samen aan tafel, zelfhulpgroepen, taalcafé, digitaalhuis, vraag/aanbod vrijwilligers, klus- en vervoersdiensten en thema-avonden.

Inmiddels maken ruim 15 organisaties gebruik van het Aquinohuis en wekelijks komen er ruim 1000 bezoekers en deelnemers. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn onder meer: Vluchtelingenwerk Bergeijk, Kringloop de Kempen, Reclassering Nederland, Voedselbank Bergeijk, Bibliotheek De Kempen, Cordaat welzijn, Buurtzorg Bergeijk, KempenPlus, Stavoor, Werkzin, Vrijwilligers Organisatie Bergeijk, Summacollege, Lumens, Oktober en GGZe/De Boei.

Het bestuur telt momenteel 4 leden en heeft 2 personeelsleden in dienstverband, te weten een manager/relatiemanager en een beheerder/werkbegeleider. Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers actief, zijn er een groot aantal stagiaires en hebben we een aantal tiental re-integratieplaatsen.