Samenvatting financieel jaarverslag 2019

Inleiding

Hierna volgt een samenvatting van het financieel 2019 verslag zoals gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. Voor het uitvoerige financieel verslag verwijzen naar elders op deze site.

Grofweg bestaan de inkomsten van de stichting uit de verhuur van ruimten in het Aquinohuis, subsidie van de gemeente Bergeijk en overige baten. De uitgaven betreffen grofweg de personele kosten (2 personeelsleden), huisvestingskosten en overige kosten.

Samenvattende jaarrekening 2019

Inkomsten in 2019                                                                  Uitgaven in 2019

– Verhuur ruimten                          €   63.529                            – Salariskosten                               €  78.605

– Subsidie gemeente                     €   89.000                            – Huisvestingskosten                     €  36.274

– Overige baten                              €       702                             – Overige personele kosten            €    8.366

– Exploitatiekosten                         €    8.867

– Kantoorkosten                              €    2.161

– Algemene kosten                         €    9.344

——————————————————-  +                       ———————————————————-  +

Total inkomsten                      € 153.231                             Totale uitgaven                      € 143.617

 

Samenvattende balans per 31 dec 2019

Het positief resultaat (inkomsten minus uitgaven) van 2019 bedraagt € 9.614. Van dit resultaat zal een bedrag van €  5.000 worden toegevoegd aan het bestemmingsreserve en €  4.614 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2019 bedraagt daarmee de totale bestemmingsreserve een bedrag van € 11.000 en de algemene reserve een bedrag van € 12.869